Riksadvokaten begjærer "Kristin-saken" gjenåpnet

Riksadvokaten begjærer straffesaken mot mannen som tidligere er frifunnet for drapet på Kristin Juel Johannessen i 1999, gjenåpnet. Bakgrunnen er funn av mannens DNA-profil på Kristins fingernegler. Funnet ble gjort etter at beslag i saken ble gjennomgått og analysert på nytt i 2015. DNA-funnet støtter opp under sentrale vitneobservasjoner gjort den dagen drapet fant sted.

Les mer om Riksadvokaten begjærer "Kristin-saken" gjenåpnet

Oppfølging av "Monika-saken"

Riksadvokaten slutter seg i det alt vesentlige til synspunktene i arbeidsgruppens rapport om "Monika-saken", og mener den må følges opp med konkrete tiltak i politidistriktene. I sitt avsluttende brev understreker riksadvokaten også politimestrenes rett og plikt til å handle når vedkommende blir gjort oppmerksom på forhold som gir grunn til å stille spørsmål ved behandlingen av en straffesak i distriktet. Aktiv etterforskingsledelse i den enkelte sak, utdanning i slik ledelse, bruk av etterforskingsplan og tiltakskort i alvorlige straffesaker og etterforskingsøvelser er noen av riksadvokatens tilrådinger og pålegg til politi- og påtalemyndigheten etter saken. Viktigheten av endringer i reglene om oppbevaring av biologisk materiale fra en avsluttet straffesak og utforming av presise mandat til sakkyndige fremheves også. Tiltakene er i samsvar med det pågående arbeidet med det såkalte "etterforskingsløftet".

Les mer om Oppfølging av "Monika-saken"

Tiltak i forbindelse med branner ved asylmottak

Riksadvokaten har i brev av 17. desember d.å. pålagt politimestrene å innrapportere til Kripos alle branner eller branntilløp ved planlagte eller etablerte mottak som kan være knyttet til migrasjonsmotstand.

Les mer om Tiltak i forbindelse med branner ved asylmottak

Pressemelding - Riksadvokatens avgjørelse av påtalespørsmålet i "Batong-saken"

Riksadvokaten avgjorde 18. mai 2015 klage over Spesialenhetens henleggelse av den såkalte "Batong-saken", hvor tjenestemenn ved Oslo politidistrikt gjennomførte en undersøkelse av munnhulen ved bruk av batong 21. mai 2013.

Les mer om Pressemelding - Riksadvokatens avgjørelse av påtalespørsmålet i "Batong-saken"

Rapport om avhørsmetodikk

Riksadvokatens arbeidsgruppe om avhørsmetodikk i politiet overleverte sin rapport til Riksadvokatembetet i dag 8. oktober 2013. Riksadvokaten gir gruppen honnør for utførelsen av oppdraget. Rapporten gir et godt utgangspunkt for videreutviklingen av denne viktige etterforskingsmetoden og den vil nå bli sendt på høring. Les rapporten og riksadvokaten pressemelding her.

Les mer om Rapport om avhørsmetodikk

Pressemelding - DNA identitetsregisteret

Riksadvokaten informerer om nye retningslinjer for registrering i DNA identitetsregisteret som trer i kraft 1. oktober.

Les mer om Pressemelding - DNA identitetsregisteret

Pressemelding om strengere straffer for voldtekt av sovende kvinner

Vedlagt følger pressemelding fra riksadvokaten vedrørende strengere straffer for voldtekt av sovende kvinner.

Les mer om Pressemelding om strengere straffer for voldtekt av sovende kvinner

22. juli-saken - påtalemyndigheten anker ikke

Riksadvokaten har besluttet at påtalemyndigheten ikke anker Oslo tingretts dom av 24. august 2012.

Les mer om 22. juli-saken - påtalemyndigheten anker ikke

Tiltale 22. juli-saken

Publisert 

Riksadvokaten har avgjort tiltalespørsmålet i 22. juli-saken. Det er i den forbindelse sendt ut en pressemelding.

Les mer om Tiltale 22. juli-saken

Politiets håndtering av den såkalte "Lommemannensaken" - gjennomgang

Det har vært reist spørsmål til riksadvokaten om den bebudede gjennomgang med utgangspunkt i den såkalte "Lommemannensaken". En gjennomgang i læringsperspektiv vil ha 3 hovedtemaer.

Les mer om Politiets håndtering av den såkalte "Lommemannensaken" - gjennomgang

Pressemelding - Anmeldelse av Aker Kværner ASA

Aker Kverner ASA ble anmeldt for medvirkning til bl.a. ulovlig frihetsberøvelser og tortur begått av amerikanske tjenestemenn på Guantanamo. Saken ble henlagt.

Les mer om Pressemelding - Anmeldelse av Aker Kværner ASA

Pressemelding - Obiora-saken

Riksadvokaten har gitt ordre om ytterligere etterforsking av politiets handlemåte i forbindelse med pågripelsen av Obiora 7. september 2006.

Les mer om Pressemelding - Obiora-saken

Tilbakeføring av Munch-maleriene - pressemelding

Straffbare forhold skal ikke henlegges eller nedsubsumeres som vederlag for informasjon. Den ordinære strafferettslige belønningsform er å påstå redusert straff begrunnet i at siktede har gitt viktig bistand under etterforskingen.

Les mer om Tilbakeføring av Munch-maleriene - pressemelding

Riksadvokatens avgjørelse av tiltalespørsmålet i den såkalte NOKAS-saken

Riksadvokaten har gitt ordre til Rogaland statsadvokatembeter om at 11 personer skal tiltales for grovt ran med døden til følge.

Les mer om Riksadvokatens avgjørelse av tiltalespørsmålet i den såkalte NOKAS-saken