Transocean-saken: overlevering av utvalgets rapport

Utvalget som har gjennomgått Økokrims såkalte "Transocean-sak" overleverte 13. juni sin rapport til riksadvokaten. Rapporten skal ut på høring og vil bli fulgt opp av riksadvokaten.

Les mer om Transocean-saken: overlevering av utvalgets rapport

Polititjenestepersoners rapporteringsplikt og varsling

Riksadvokaten har tilskrevet Regjeringens ekspertutvalg om varsling og gjort oppmerksom på enkelte problemstillinger knyttet til forholdet mellom rapporteringsplikten og varslingsinstituttet.

Les mer om Polititjenestepersoners rapporteringsplikt og varsling

Riksadvokaten beordrer løslatelse av Mulla Krekar

Riksadvokaten har mottatt kopi av brev av 25. november 2016 fra det italienske justisministeriet til Justis- og beredskapsdepartementet, hvor det er opplyst at Italias begjæring om utlevering av Mulla Krekar vil bli trukket tilbake. Dette vil bli formalisert ved et vedtak fra den italienske ministeren og brev om tilbaketrekkingen vil snart bli sendt departementet. Justis- og beredskapsdepartementet har i dag opplyst til riksadvokaten at departementet avventer brevet om tilbaketrekking. Riksadvokaten har i dag, på bakgrunn av varselet om tilbaketrekking, beordret løslatelse av Mulla Krekar.

Les mer om Riksadvokaten beordrer løslatelse av Mulla Krekar

Handlingsplan for løft av etterforskingsfeltet

Riksadvokaten og Politidirektoratet har gitt ut en felles handlingsplan for å heve kvaliteten på etterforsking og påtalearbeid i hele landet.

Les mer om Handlingsplan for løft av etterforskingsfeltet

Skredulykken i Longyearbyen

Riksadvokaten har omgjort statsadvokatens beslutning om henleggelse og sendt saken til Spesialenheten for politisaker med ordre om videre etterforsking av skredulykken som rammet Longyearbyen 19. desember 2015. To personer omkom i ulykken. Formålet med den videre etterforskingen er å avklare om straffbart forhold har funnet sted og hvem som i så fall er ansvarlig(e).

Les mer om Skredulykken i Longyearbyen

Riksadvokaten si avgjerd i saka om "Grønland-skyting"

Riksadvokaten har behandla klage over saka mot politibetjenten som skaut ei kvinne på Grønland i Oslo i fjor. Klaga blei ikkje tatt til følge.

Les mer om Riksadvokaten si avgjerd i saka om "Grønland-skyting"

Klager over Spesialenhetens vedtak i "Monika-saken" – Riksadvokatens avgjørelse

Riksadvokaten har 5. juli 2016 behandlet klager over Spesialenheten for politisakers henleggelsesvedtak i "Monika-saken". Klagene ble ikke tatt til følge.

Les mer om Klager over Spesialenhetens vedtak i "Monika-saken" – Riksadvokatens avgjørelse

Transocean-saken - evaluering

Utvalget som skal gjennomgå Økokrims etterforsking og iretteføring av den såkalte "Transocean-saken" er klart. Utvalget består av en professor, en dommer, en forsker og en advokat og skal avgi sin rapport innen 28. februar 2017 til riksadvokaten.

Les mer om Transocean-saken - evaluering

Riksadvokaten sine mål og prioriteringar for 2016

Draps- og valdssaker - mellom anna vald mot barn og mishandling i nære relasjonar - grov profittmotivert kriminalitet, alvorleg økonomisk kriminalitet, dødsulykker i trafikken og hatkriminalitet. Det er riksadvokaten sine prioriteringar for 2016, der og ny handlingsplan for løft av etterforskingsfeltet varslast.

Les mer om Riksadvokaten sine mål og prioriteringar for 2016

Riksadvokaten begjærer "Kristin-saken" gjenåpnet

Riksadvokaten begjærer straffesaken mot mannen som tidligere er frifunnet for drapet på Kristin Juel Johannessen i 1999, gjenåpnet. Bakgrunnen er funn av mannens DNA-profil på Kristins fingernegler. Funnet ble gjort etter at beslag i saken ble gjennomgått og analysert på nytt i 2015. DNA-funnet støtter opp under sentrale vitneobservasjoner gjort den dagen drapet fant sted.

Les mer om Riksadvokaten begjærer "Kristin-saken" gjenåpnet

Analyse av dødsulykker og straffesaksbehandling i trafikksaker

Riksadvokaten har gitt Utrykningspolitiet i oppdrag å gjennomføre en analyse av politiets etterforsking og straffesaksbehandling av dødsulykker i trafikken, samt trafikkulykker med betydelig personskade. Rapporten ble 11.12.2015 formelt overlevert til Riksadvokatembetet og Politidirektoratet.

Bakgrunnen for arbeidet er blant annet at effektiv straffesaksbehandling med høy kvalitet er et viktig bidrag til å bedre trafikksikkerheten. En arbeidsgruppe med deltakere fra Utrykningspolitiet og Oslo politidistrikt har siden høsten 2014 gjennomgått saker fra 2012 om trafikkulykker hvor personer omkom eller ble betydelig skadet. Arbeidsgruppen har blant annet undersøkt kvaliteten på åstedsarbeidet, etterforskingen og påtalearbeidet. Rapporten inneholder også forslag til en rekke forbedringstiltak.

Riksadvokaten og Politidirektoratet gir Utrykningspolitiet honnør for initiativet. Rapporten representerer et verdifullt bidrag i det pågående arbeidet med å styrke og videreutvikle etterforskingsfaget, også innenfor dette området.

Les mer om Analyse av dødsulykker og straffesaksbehandling i trafikksaker

Oppfølging av "Monika-saken"

Riksadvokaten slutter seg i det alt vesentlige til synspunktene i arbeidsgruppens rapport om "Monika-saken", og mener den må følges opp med konkrete tiltak i politidistriktene. I sitt avsluttende brev understreker riksadvokaten også politimestrenes rett og plikt til å handle når vedkommende blir gjort oppmerksom på forhold som gir grunn til å stille spørsmål ved behandlingen av en straffesak i distriktet. Aktiv etterforskingsledelse i den enkelte sak, utdanning i slik ledelse, bruk av etterforskingsplan og tiltakskort i alvorlige straffesaker og etterforskingsøvelser er noen av riksadvokatens tilrådinger og pålegg til politi- og påtalemyndigheten etter saken. Viktigheten av endringer i reglene om oppbevaring av biologisk materiale fra en avsluttet straffesak og utforming av presise mandat til sakkyndige fremheves også. Tiltakene er i samsvar med det pågående arbeidet med det såkalte "etterforskingsløftet".

Les mer om Oppfølging av "Monika-saken"

Norsk politi og påtalemyndighets behandling av straffesakene mot Sture Bergwall

Riksadvokaten ga ved mandat av 11. mars 2014 en arbeidsgruppe i oppdrag å gjennomgå norske myndigheters behandling av straffesakene mot Sture Bergwall i et læringsperspektiv.
Arbeidsgruppen overleverer med dette sin rapport. Samtlige vurderinger, konklusjoner og anbefalinger er enstemmige.

Les mer om Norsk politi og påtalemyndighets behandling av straffesakene mot Sture Bergwall

Tiltak i forbindelse med branner ved asylmottak

Riksadvokaten har i brev av 17. desember d.å. pålagt politimestrene å innrapportere til Kripos alle branner eller branntilløp ved planlagte eller etablerte mottak som kan være knyttet til migrasjonsmotstand.

Les mer om Tiltak i forbindelse med branner ved asylmottak

Pressemelding - Riksadvokatens avgjørelse av påtalespørsmålet i "Batong-saken"

Riksadvokaten avgjorde 18. mai 2015 klage over Spesialenhetens henleggelse av den såkalte "Batong-saken", hvor tjenestemenn ved Oslo politidistrikt gjennomførte en undersøkelse av munnhulen ved bruk av batong 21. mai 2013.

Les mer om Pressemelding - Riksadvokatens avgjørelse av påtalespørsmålet i "Batong-saken"

Rapport om avhørsmetodikk

Riksadvokatens arbeidsgruppe om avhørsmetodikk i politiet overleverte sin rapport til Riksadvokatembetet i dag 8. oktober 2013. Riksadvokaten gir gruppen honnør for utførelsen av oppdraget. Rapporten gir et godt utgangspunkt for videreutviklingen av denne viktige etterforskingsmetoden og den vil nå bli sendt på høring. Les rapporten og riksadvokaten pressemelding her.

Les mer om Rapport om avhørsmetodikk

Pressemelding - DNA identitetsregisteret

Riksadvokaten informerer om nye retningslinjer for registrering i DNA identitetsregisteret som trer i kraft 1. oktober.

Les mer om Pressemelding - DNA identitetsregisteret

Pressemelding om strengere straffer for voldtekt av sovende kvinner

Vedlagt følger pressemelding fra riksadvokaten vedrørende strengere straffer for voldtekt av sovende kvinner.

Les mer om Pressemelding om strengere straffer for voldtekt av sovende kvinner

22. juli-saken - påtalemyndigheten anker ikke

Riksadvokaten har besluttet at påtalemyndigheten ikke anker Oslo tingretts dom av 24. august 2012.

Les mer om 22. juli-saken - påtalemyndigheten anker ikke

Tiltale 22. juli-saken

Publisert 

Riksadvokaten har avgjort tiltalespørsmålet i 22. juli-saken. Det er i den forbindelse sendt ut en pressemelding.

Les mer om Tiltale 22. juli-saken

Politiets håndtering av den såkalte "Lommemannensaken" - gjennomgang

Det har vært reist spørsmål til riksadvokaten om den bebudede gjennomgang med utgangspunkt i den såkalte "Lommemannensaken". En gjennomgang i læringsperspektiv vil ha 3 hovedtemaer.

Les mer om Politiets håndtering av den såkalte "Lommemannensaken" - gjennomgang

Pressemelding - Anmeldelse av Aker Kværner ASA

Aker Kverner ASA ble anmeldt for medvirkning til bl.a. ulovlig frihetsberøvelser og tortur begått av amerikanske tjenestemenn på Guantanamo. Saken ble henlagt.

Les mer om Pressemelding - Anmeldelse av Aker Kværner ASA

Pressemelding - Obiora-saken

Riksadvokaten har gitt ordre om ytterligere etterforsking av politiets handlemåte i forbindelse med pågripelsen av Obiora 7. september 2006.

Les mer om Pressemelding - Obiora-saken

Tilbakeføring av Munch-maleriene - pressemelding

Straffbare forhold skal ikke henlegges eller nedsubsumeres som vederlag for informasjon. Den ordinære strafferettslige belønningsform er å påstå redusert straff begrunnet i at siktede har gitt viktig bistand under etterforskingen.

Les mer om Tilbakeføring av Munch-maleriene - pressemelding

Riksadvokatens avgjørelse av tiltalespørsmålet i den såkalte NOKAS-saken

Riksadvokaten har gitt ordre til Rogaland statsadvokatembeter om at 11 personer skal tiltales for grovt ran med døden til følge.

Les mer om Riksadvokatens avgjørelse av tiltalespørsmålet i den såkalte NOKAS-saken