Jurisdiksjon i straffesaker

Riksadvokaten orienterer i brev av 5. april 2018 Justis- og beredskapsdepartementet om sine vurderinger vedrørende jurisdiksjon i straffesaker. Les brevet her: