Oversending av anker frå domfelte – presiseringar

Her følgjer nokre presiseringar til Riksadvokatens direktiv av 15. juni d.å: «Direktiv om fastsetting av frist for støtteskriv i straffesaker ved anke over dom og om oversending av saka til ankedomstolen» og «Kravet til originale ankeerklæringer og støtteskriv».