• Mål og verdier

  Hovedmålet for Den høyere påtalemyndighet er å bidra til redusert kriminalitet ved målrettet og effektiv straffesaksbehandling, samtidig som kravene til høy kvalitet og rettssikkerhet ivaretas.

  • Strafferettssystemet, inkludert vår egen oppgaveløsning, skal til enhver tid tåle et kritisk lys
  • Det humane preget på strafferettspleien har en egenverdi, og må beholdes
  • Rettssikkerhet i vid forstand er av avgjørende betydning, også i et tillitsperspektiv
  • Det er ingen grunnleggende konflikt mellom god kriminalitetsbekjempelse og menneskerettigheter
 • Etiske retningslinjer

  Riksadvokatens har i rundskriv nr. 2/2017 fastsatt etiske retningslinjer for alle ansatte i påtalemyndigheten. Målet er å rette oppmerksomhet mot, og å øke bevisstheten rundt ulike etiske dilemmaer som medarbeidere i påtalemyndigheten kan møte i sitt daglige arbeid.
  Riksadvokaten forventer at hver og en i påtalemyndigheten gjør seg kjent med innholdet i de etiske retningslinjene og tar hensyn til disse i den praktiske oppgaveløsningen.

  Les de etiske retningslinjene for Den høyere påtalemyndighet her.

 • Utnevnelse av statsadvokat

  En statsadvokat er embetsmann og ansettelsesforholdet reguleres av statsansatteloven. Utnevnelse av statsadvokater ved Den høyere påtalemyndighet skjer ved kongelig resolusjon og prosessen er som følger:

  Utlysning
  Et ledig embete utlyses offentlig av riksadvokaten på Jobbnorge.no, finn.no, nav.no og i ulike fagtidsskrifter. Søknader til stillingen sendes angjeldende regionale embetsleder som utformer en skriftlig anbefaling til riksadvokaten av hvem som vurderes kvalifisert til intervju.

  Utnevnelse
  Embetsleder avgir en skriftlig tilråding til riksadvokaten om hvem som bør tilsettes. Riksadvokaten gjør deretter sin vurdering av hvem som bør tilsettes og sender endelig skriftlig tilråding til Justisdepartementet. Justisdepartementet utarbeider grunnlag for behandling av i statsråd, der statsadvokater utnevnes ved kongelig resolusjon. Riksadvokaten inngår så en skriftlig arbeidsavtale med de utnevnte statsadvokater.

  Riksadvokaten har myndighet til å konstituere en statsadvokat for inntil seks måneder. Justisdepartementet kan forlenge konstitusjonen for inntil ett år. Videre forlengelse skjer i statsråd.

   

 • Administrativ ansettelsesprosess

  Administrativt ansatte ved Den høyere påtalemyndighet er statsansatte og arbeidsforholdet reguleres av den nye statsansatteloven. Ansettelsesprosedyren er som følger:

  Utlysning
  Ledige stillinger lyses ut på Jobbnorge.no, finn.no, nav.no og i ulike fagtidsskrifter.

  Hvis du skal søke jobb i Den høyere påtalemyndighet må du registrere din søknad på Jobbnorge.no. Her skriver du søknaden, registrerer din CV og legger ved elektroniske attester og vitnemål. Vi oppfordrer til at det gis utfyllende informasjon i søknaden.

  Intervju
  Dersom du inviteres til intervju, vil du vanligvis møte nærmeste leder til stillingen sammen med en medarbeider fra avdelingen. For de fleste stillinger vil det være aktuelt med to intervjurunder.

  Innstilling
  Etter at intervju er gjennomført og referanser er innhentet, utarbeides en innstilling med en begrunnet rangering av kandidatene som anbefales til stillingen. Vedtak i tilsettingssaker fattes av Den høyere påtalemyndighets tilsettingsråd, som består av representanter fra ledelsen og de ansatte.

  Tilbud
  Etter at innstillingen er vedtatt, blir den aktuelle kandidaten kontaktet. Kandidaten mottar et tilbud om arbeidsavtale med opplysninger om lønn og øvrige ansettelsesvilkår. Vi vil vanligvis be om svar innen én uke. Alle øvrige søkere vil få e-post om utfallet i tilsettingssaken.

  Dersom du ønsker det, kan du få tilsendt utvidet søkerliste med opplysning om søkernes navn, alder, utdanning og praksis.
  For øvrig viser vi til nærmere regler om partenes innsyn i tilsettingssaker i forvaltningslovforskriften.

  En tilsettingsprosess vil vanligvis ta omtrent åtte uker fra utløpet av søknadsfristen til tilsettingsrådet har fattet sitt vedtak.

  Velkommen som søker!

   

 • Sikkerhetsklarering

  Tilsetting ved Den høyere påtalemyndighet kan kreve sikkerhetsklarering. Klareringsprosessen består av to steg:

  1. Personen fyller ut en personopplysningsblankett.
  2. Klareringsmyndigheten sjekker bakgrunnen til vedkommende, personopplysningsblanketten samt andre relevante kilder, og utsteder eller avslår sikkerhetsklareringen.

  Under bakgrunnssjekken blir vedkommendes rulleblad sjekket i politiets registre. I disse registrene vil alle forelegg og dommer være oppført, med unntak av forenklede forelegg, som saneres senest tre uker etter at forelegget har blitt betalt i sin helhet.

  Hvis klareringen blir utstedt, må vedkommende gjennomgå en autorisasjonssamtale med avdelingen som ber om klareringen. Under samtalen gjennomgår avdelingens leder eller sikkerhetsansvarlig personopplysningsblanketten, og eventuelle merknader eller uklarheter blir klarlagt.

  For at en person skal ha tilgang til informasjon eller installasjoner som er beskyttede, må vedkommende inneha både klarering og autorisasjon.

  En sikkerhetsklarering er normalt gyldig i fem år fra den datoen den blir utstedt.

 • Vi tilbyr

  Den høyere påtalemyndighet legger vekt på at gode kolleger og faglige utfordringer er viktig for et godt arbeidsmiljø, samt at fysiske omgivelser og sosiale aktiviteter har mye å si for trivsel og arbeidsglede.

  • en arbeidsplass med et viktig samfunnsansvar og som hver dag vil utfordre deg faglig
  • gode karriereutviklingsmuligheter både nasjonalt og internasjonalt
  • godt arbeidsmiljø med mange sosiale møteplasser
  • fleksible arbeidstidsordninger
  • sommertid (mai–september)
  • sentralt plasserte kontorlokaler ved alle embeter
  • gode pensjonsordninger

   

 • Vi forventer

  Den høyere påtalemyndighet er avhengig av at kollegaer på alle nivåer tar ansvar for gode resultater, herunder ved å dele kunnskap og søke bistand for å sikre god faglig kvalitet til rett tid.

  Riksadvokaten forventer at alle ansatte er godt kjent med etatens etiske retningslinjer, og utviser integritet, objektivitet, respekt og diskresjon. Videre forventes faglig uavhengighet, kvalitet, effektivitet, profesjonalitet og upartiskhet.

   

Den høyere påtalemyndighet

Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, 10 regionale og ett nasjonalt statsadvokatembete og Økokrim. Den høyere påtalemyndighet har cirka 180 ansatte, hvorav i overkant av 100 er statsadvokater. Årlig budsjett er på omlag 250 millioner kroner.

Bilde av riksadvokat Jørn maurud.
Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud

Riksadvokaten har den overordnede ledelse av påtalemyndigheten i Norge, er administrativt overordnet for statsadvokatembetene og avgjør tiltalespørsmål i de alvorligste straffesakene fra hele landet. Den høyere påtalemyndighet skal gjennom sin fagledelse av politiet og egen straffesaksbehandling bidra til å redusere kriminaliteten i Norge.

Kontaktinformasjon