Aktuelt

Oversendelse av Politidirektoratets nye arrestinstruks

Politidirektoratet har utarbeidet ny nasjonal instruks for bruk av politiets arrester. Riksadvokaten gjør i brev til politimesterne og statsadvokatembetene oppmerksom på bestemmelser i instruksen av særlig betydning for påtalemyndighetens ansvar for at arrestopphold i straffesaker er forsvarlig og forholdsmessig.

Nytt kvalitetsrundskriv

Riksadvokatens nye kvalitetsrundskriv er ferdigstilt. Rundskriv 3/2018 gir god oversikt over de ulike kvalitetskravene som gjelder for etterforskings- og påtalearbeidet.