Aktuelt

Utvikling av etterforskingsfeltet

Økte ressurser, men også høyere kvalitet og et mer komplekst og krevende straffesaksbilde. Slik ser etterforskingsfeltet ut i dag. Men har kvaliteten gått opp? Og har politietatens handlingsrom blitt større?

Rapport om saksflyt i saker om overgrep mot barn

En arbeidsgruppe opprettet av Justis- og beredskapsdepartementet og ledet av førstestatsadvokat Katharina Rise ved Riksadvokatembetet har fremmet 25 konkrete forslag til tiltak for å bedre saksflyten i politiet, påtalemyndigheten og domstolen i saker om vold og seksuelle overgrep mot barn.

Digital samhandling

Riksadvokatembetet og Høgsterett har blitt samde om at straffesaker og dokument skal sendast elektronisk via Altinn. Det vil seie at frå 10. mars d.å. er det innført digital samhandling med statsadvokatane for alle saker, med unntak for saker som skal til Justis- og beredskapsdepartementet.