Aktuelt

Riksadvokaten om NAV-granskingen

Riksadvokaten tar granskingsutvalgets rapport til etterretning. Vi slutter oss til rapportens hovedfunn som gjelder påtalemyndigheten og vil følge opp læringspunktene.

Statens vegvesen og bruk av dataverktøy

Riksadvokaten har i dag gitt nærmere direktiver om hvordan politiet skal følge opp saker hvor Statens vegvesen har avgitt feilaktige rapporter i avgjorte saker, og har opprettholdt pålegget om stans i bruk av rapporter og uttalelser fra Statens vegvesen hvor en har benyttet informasjon fra dataverktøy.