Aktuelt

Om Økokrimsjefens inhabilitet

Økokrimsjefen har informert riksadvokaten om at han anser seg inhabil i fire saker som er til etterforsking ved enheten. Riksadvokaten legger hans vurdering av habilitetsspørsmålet til grunn, og har besluttet at saksansvaret skal flyttes fra Økokrim til et annet regionalt statsadvokatembete med tilhørende politidistrikt.

Riksadvokaten om NAV-granskingen

Riksadvokaten tar granskingsutvalgets rapport til etterretning. Vi slutter oss til rapportens hovedfunn som gjelder påtalemyndigheten og vil følge opp læringspunktene.