Mediepolitikk

Medienes informasjonsbehov skal respekteres og statsadvokatene oppfordres til å vise en åpen og imøtekommende holdning til mediene. Samtidig understrekes det at personvern og objektivitet står sentralt og at stats­advokatene må ta hensyn til alle involverte personer og etater.

Mediene skal gis informasjon når de henvender seg til politi og påtalemyndighet, men innenfor rammene som følger av reglene om taushetsplikt, personvern og forholdet til andre aktører som medvirker i straffesakskjeden. Det er viktig med likebehandling av media, jf. Riksadvokatens rundskriv nr. 1/1981: «Meddelelser som ikke gis på forespørsel, bør tilbys samtlige alminnelig leste aviser på stedet eller formidles gjennom NTB». Det er likeså viktig med varsomhet med hensyn til uskyldspresumsjonen. Påtalemyndigheten skal være bevisst at enhver er å anse som uskyldig inntil endelig dom foreligger. Det må også tas hensyn til at medieomtale kan være en betydelig tilleggsbelastning for de som er involvert i saken og at uttalelser kan skade etterforskingen. Likevel, som det står i nevnte rundskriv: «Under hensyntagen til personvern og muligens uheldige skadevirkninger for den videre etterforsking og saksbehandling, kan media opplyses for å medvirke til saklig omtale […], korrigere uriktigheter […] skape nødvendig balanse i omtale [… og] advare mot fare eller for å oppklare lovbrudd.»