Om klageadgang

Regler om klage over avgjørelser i straffesaker fremgår av straffeprosessloven § 59a. Avgjørelser truffet av politiet kan påklages til det lokale statsadvokatembetet. Avgjørelser truffet av statsadvokaten kan påklages til riksadvokaten, likevel slik at det ikke er klagerett over statsadvokatens avgjørelse i klagesak. Klagen sendes den instans som har truffet den avgjørelsen som skal påklages.