Påtalemyndigheten i politiet

Politijuristane i politiet, som til dømes politiadvokat eller politifullmektig, leier etterforskinga, og avgjer kva bevis som politiet skal innhente. Politijuristane er direkte underlagde statsadvokatane i enkeltsaker. I rolla som påtalemakt er dei overordna politiutdanna tenestepersonar.

I kraft av si stilling har politiadvokatar og dessutan politifullmektigar, alminneleg politistyresmakt. Dette følgjer av politilova § 20, sjå også straffeprosesslova § 55 a. Vanlegvis har den som blir tilsett som politiadvokat minimum eitt års teneste som politifullmektig. I enkelte politidistrikt krevst det to års teneste før ein kan tilsetjast som politiadvokat. To års tenestetid som politijurist tilfredsstiller kravet til advokatløyve. Politiadvokatane får omfattande prosedyreerfaring og prosederer til dels vanskelege og tidkrevjande saker.

Sjå elles om integrert påtale her og nettsida til politiet: www.politi.no