Riksadvokaten har den overordnede ledelse av påtalemyndigheten. Hovedmålet for Riksadvokatembetet er å bidra til redusert kriminalitet ved målrettet og effektiv straffesaksbehandling, samtidig som kravene til høy kvalitet og rettssikkerhet ivaretas.

Riksadvokaten fastsetter årlig hvilke kriminalitetstyper påtalemyndigheten skal prioritere, og hvilke krav som skal stilles til behandlingen av straffesaker i politiet og hos statsadvokatene. Riksadvokaten avgjør tiltalespørsmålet for den mest alvorlige kriminaliteten, det vil si lovbrudd som kan straffes med fengsel inntil 21 år, samt enkelte andre straffbare handlinger. Riksadvokaten avgjør dessuten klager over påtaleavgjørelser som statsadvokatene og Spesialenheten for politisaker fatter.

Riksadvokatembetet fører tilsyn med og arbeider for kompetanseheving i påtalemyndigheten for øvrig, slik at straffesaksbehandlingen drives målrettet og effektivt, samtidig som kravene til kvalitet og rettssikkerhet ivaretas. Dessuten arbeider riksadvokaten for at det rettslige rammeverket skal anvendes og utvikles slik at det gir grunnlag for best mulig kriminalitetsbekjempelse. Embetet aktorerer regelmessig saker for Høyesterett, og det legges stor vekt på å bidra til regelverksutvikling ved å avgi høringsuttalelser, gjøre lovgiverne oppmerksom på behov for lovendringer og delta i den løpende offentlige debatt om kriminalpolitiske spørsmål. Det er et tett samarbeid med utenlandske myndigheter, blant annet ved at rettsanmodninger til og fra andre land blir behandlet ved embetet.

De ansatte ved Riksadvokatembetet skal i tråd med verdigrunnlaget for Den høyere påtalemyndighet:

  • bidra til at samtlige statsadvokatembeter og politidistrikter kan nå de fastsatte mål for straffesaksbehandlingen
  • bidra til at statsadvokatembetenes og politidistriktenes innsats for å bekjempe grove integritetskrenkelser, grov profittmotivert og annen alvorlig kriminalitet er best mulig
  • arbeide for at Den høyere påtalemyndighet ivaretar sin funksjon som en garantist for rettssikkerhet
  • bidra til at det rettslige rammeverket anvendes og utvikles slik at det gir best mulig kriminalitetsbekjempelse og trygghet for den enkelte, samtidig som menneskerettigheter, siktedes rettssikkerhet og kriminalitetsofrenes interesse ivaretas
  • bidra til at det internasjonale samarbeidet i straffesaker blir best mulig bl.a. gjennom hensiktsmessig utveksling av informasjon og rask og effektiv behandling av rettsanmodninger
  • besørge at Den høyere påtalemyndighet organiseres og driftes på en effektiv måte
  • arbeide for at budsjettildelingen til Den høyere påtalemyndighet gir nødvendig handlingsrom til å utføre oppgavene i et godt og sunt arbeidsmiljø
  • bidra til at Den høyere påtalemyndighets arbeidsvilkår er så gode som mulig
  • arbeide for at Den høyere påtalemyndighet har motiverte medarbeidere med høy kompetanse og et godt arbeidsmiljø

Ved straffesaksbehandlingen er statsadvokatene underlagt Riksadvokaten og overordnet påtalemyndighetens tjenestemenn i politiet. I Norge er alle statsadvokater embedsmenn, og tilknyttet enten en av de 10 statsadvokatregionene, Det nasjonal statsadvokatembetet (NAST) eller Økokrim.

Riksadvokaten har både fagansvaret og det administrative ansvar for statsadvokatene. Det administrative ansvaret for påtalemyndigheten i politiet ligger derimot til Politidirektoratet. Økokrim er både et statsadvokatembete med nasjonal myndighet og et av politiets særorganer. Riksadvokaten har fagansvaret for straffesaksbehandlingen ved Økokrim, men administrativt er enheten underlagt Politidirektoratet.


Riksadvokat  Jørn Sigurd Maurud

Jørn Sigurd Maurud er født 8. april 1960. Han er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo i 1987. Maurud arbeidet som juridisk saksbehandler i Utenriksdepartementet fra 1987 til 1988, som dommerfullmektig i Nord-Hedmark sorenskriverembete fra 1988 til 1990 og som advokat i Advokatfirma Wikborg, Rein & Co fra 1990 til 1991. Fra 1992 til 1995 arbeidet han som utreder ved Høyesteretts kontor. Han tiltrådte som førstestatsadvokat ved Eidsivating/Oslo statsadvokatembeter i 1995 og var embetsleder samme sted fra 2010 til 2019.

 


Assisterende riksadvokat Torunn Salomonsen Holmberg 

Torunn Salomonsen Holmberg er født 11. november 1971. Hun er cand.jur. fra Universitetet i Tromsø i 1997 og har ph.d. i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo.
Salomonsen Holmberg har arbeidet i Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling, enhet for strafferett og straffeprosess, både som leder og som lovrådgiver. I tillegg har hun arbeidserfaring fra akademia, fra advokatvirksomhet og fra påtalemyndigheten, blant annet som konstituert statsadvokat ved Riksadvokatembetet.