Dokumenter

Viser:
Sorter etter:
Generelle retningslinjer for statsadvokatenes fagledelse av straffesaksbehandlingen i politiet vil som vanlig bli gitt i det årlige mål- og prioriteringsrundskrivet. Imidlertid, av hensyn til statsadvokatembetenes planlegging, gir riksadvokaten allerede nå sentrale føringer for denne viktige delen av deres virksomhet.
Les mer
Politidirektoratet har utarbeidet ny nasjonal instruks for bruk av politiets arrester. Riksadvokaten gjør i brev til politimesterne og statsadvokatembetene oppmerksom på bestemmelser i instruksen av særlig betydning for påtalemyndighetens ansvar for at arrestopphold i straffesaker er forsvarlig og forholdsmessig.
Les mer
Riksadvokatens nye kvalitetsrundskriv er ferdigstilt. Rundskriv 3/2018 gir god oversikt over de ulike kvalitetskravene som gjelder for etterforskings- og påtalearbeidet.
Les mer
Statsadvokatene har for andre gang undersøkt samme type saker fra hele landet for å se om kvaliteten i etterforskingen og påtalearbeidet er god nok. Denne gang er det alvorlige voldssaker som er undersøkt på en slik systematisk måte. Inntrykket av politiets arbeid med slike saker er i hovedsak positivt, men det er enkelte forbedringspunkter.
Les mer