Dokumenter

Viser:
Sorter etter:
Økte ressurser, men også høyere kvalitet og et mer komplekst og krevende straffesaksbilde. Slik ser etterforskingsfeltet ut i dag. Men har kvaliteten gått opp? Og har politietatens handlingsrom blitt større?
Les mer
En arbeidsgruppe opprettet av Justis- og beredskapsdepartementet og ledet av førstestatsadvokat Katharina Rise ved Riksadvokatembetet har fremmet 25 konkrete forslag til tiltak for å bedre saksflyten i politiet, påtalemyndigheten og domstolen i saker om vold og seksuelle overgrep mot barn.
Les mer
Riksadvokatembetet og Høgsterett har blitt samde om at straffesaker og dokument skal sendast elektronisk via Altinn. Det vil seie at frå 10. mars d.å. er det innført digital samhandling med statsadvokatane for alle saker, med unntak for saker som skal til Justis- og beredskapsdepartementet.
Les mer
Riksadvokaten og Politidirektoratet har i et felles brev gitt ordre om at det innen 15. mars i år skal utarbeides en plan for kraftfull og bred bekjempelse av gjengkriminalitet på det sentrale Østlandsområdet.
Les mer
Riksadvokatens mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2019 inneholder blant annet pålegg om prioriteringer av ulike lovbrudd og understreker viktigheten av fortsatt stor oppmerksomhet mot etterforskingsfeltet.
Les mer
I handlingsplanen for løft av etterforskingsfeltet er tiltak én etableringen av et fagapparat. Apparatet skal gi fagmyndigheten (riksadvokat og politidirektør) et bedre grunnlag for å beslutte hvilke krav som skal og bør stilles til straffesaksbehandlingen, og derved sikre høy og jevnere kvalitet i oppgaveløsningen. Deltakerne hadde en formell oppstartssamling på Kripos 22. januar d.å.
Les mer