Dokumenter

Viser:
Sorter etter:
I nytt rundskriv om kontaktforbud med elektronisk kontroll, ofte omtalt som omvendt voldsalarm, gir riksadvokaten påtalemyndigheten pålegg om at denne reaksjonen oftere skal påstås som del av straffen. Formålet er å øke fornærmedes trygghet og trygghetsfølelse, og flytte en større del av byrden som følger av vold og krenkelser over på gjerningspersonen.
Les mer
Riksadvokaten presiserer i brev til statsadvokatene at saker vedrørende hatefulle ytringer skal prioriteres og at det i behandlingen av slike saker må sondres mellom stater og folkegrupper.
Les mer
Økte ressurser, men også høyere kvalitet og et mer komplekst og krevende straffesaksbilde. Slik ser etterforskingsfeltet ut i dag. Men har kvaliteten gått opp? Og har politietatens handlingsrom blitt større?
Les mer
En arbeidsgruppe opprettet av Justis- og beredskapsdepartementet og ledet av førstestatsadvokat Katharina Rise ved Riksadvokatembetet har fremmet 25 konkrete forslag til tiltak for å bedre saksflyten i politiet, påtalemyndigheten og domstolen i saker om vold og seksuelle overgrep mot barn.
Les mer
Riksadvokatembetet og Høgsterett har blitt samde om at straffesaker og dokument skal sendast elektronisk via Altinn. Det vil seie at frå 10. mars d.å. er det innført digital samhandling med statsadvokatane for alle saker, med unntak for saker som skal til Justis- og beredskapsdepartementet.
Les mer