Dokumenter

Viser:
Sorter etter:
Politidirektoratet har utarbeidet ny nasjonal instruks for bruk av politiets arrester. Riksadvokaten gjør i brev til politimesterne og statsadvokatembetene oppmerksom på bestemmelser i instruksen av særlig betydning for påtalemyndighetens ansvar for at arrestopphold i straffesaker er forsvarlig og forholdsmessig.
Les mer
Riksadvokatens nye kvalitetsrundskriv er ferdigstilt. Rundskriv 3/2018 gir god oversikt over de ulike kvalitetskravene som gjelder for etterforskings- og påtalearbeidet.
Les mer
Statsadvokatene har for andre gang undersøkt samme type saker fra hele landet for å se om kvaliteten i etterforskingen og påtalearbeidet er god nok. Denne gang er det alvorlige voldssaker som er undersøkt på en slik systematisk måte. Inntrykket av politiets arbeid med slike saker er i hovedsak positivt, men det er enkelte forbedringspunkter.
Les mer
Riksadvokat Tor-Aksel  Busch er intervjua i den danske avisa Information 24. oktober d.å.  Under tittelen: «Man kan ikke lade Gallupundersøgelser ligge til grund for anklagemæssige beslutninger» uttalar han seg mellom anna om påtalemakta si sjølvstende.
Les mer
Riksadvokaten har gitt sitt høringssvar om forslag til nytt straffebud om befatning med  bilder som er særlig egnet til å krenke privatlivets fred.  
Les mer