Dokumenter

Viser:
Sorter etter:
Øvelse Trident Juncture  reiser en rekke problemstillinger for norsk påtalemyndighet og politi. Riksadvokaten har derfor gitt enkelte pålegg og anvisninger.
Les mer
En arbeidsgruppe nedsatt 23. april 2018 avga 13. juli d.å. sin rapport om effektivisering av domstolsbehandlingen av større straffesaker. Arbeidsgruppens mandat var å vurdere påtaleinterne tiltak for om mulig å sikre at ingen hovedforhandlinger blir unødig langvarige. Rapporten er publisert i Riksadvokatens skriftserie nr. 1/2018.
Les mer