Dokumenter

Viser:
Sorter etter:
Politiets etterlevelse av straffeprosesslovens skranker for tvangsmiddelbruk er blitt bedre, spesielt er bruk av urinprøver redusert. Det viser riksadvokatens oppfølgende rapport om politiets tvangsmiddelbruk.
Les mer
De regionale statsadvokatembetene har kartlagt gjeldende praksis for behandling av saker om bøtesoning i politidistriktene. Kartleggingen har avdekket at slike saker i stor utstrekning har blitt oversendt Kriminalomsorgen for fullbyrding av fengselsstraff uten at sakene er behandlet i samsvar med kravene i straffeprosessloven § 456. 
Les mer