Anmeldelse av Aker Kværner ASA

Aker Kværner ASA ble anmeldt for medvirkning til bl.a. ulovlig frihetsberøvelser og tortur begått av amerikanske tjenestemenn på Guantanamo. Saken ble henlagt.

18. mars 2006 innga Ivar Johansen anmeldelse til riksadvokaten av Aker Kværner ASA (AK ASA). Anmeldelsen er støttet av Amnesty International Norge som også har innhentet ekstern juridisk betenkning om saken fra Advokatfirmaet Stabell & Co. I anmeldelsen ble det gjort gjeldende at AK ASA hadde gjort seg skyldig i medvirkning til bl.a. ulovlige frihetsberøvelser og tortur begått av amerikanske tjenestemenn i forbindelse med interneringen av personer mistenkt for terrorvirksomhet. Anmeldelsen ble opprinnelig behandlet av Oslo politidistrikt og Oslo statsadvokatembeter. Uten undersøkelser henla Oslo politidistrikt saken den 21. april 2006. Etter klage opprettholdt Oslo statsadvokatembeter henleggelsen den 27. juni 2006. Anmelder påklaget Oslo statsadvokatembeters avgjørelse til riksadvokaten, som – til tross for at det i utgangspunktet ikke forelå klagerett på beslutningen – tok saken under behandling.

Den 6. mars 2007 sendte riksadvokaten saken over til Det nasjonale statsadvokatembetet for vurdering av om det skulle åpnes etterforskning. For å få et bedre grunnlag for vurderingen har Det nasjonale statsadvokatembetet foretatt ytterligere undersøkelser i saken. Videre er det samlet relevant åpen informasjon om Guantanamo. Som ledd i de foretatte undersøkelsene har Det nasjonale statsadvokatembetet også gjennomført et møte med AK ASA. Straffeprosesslovens § 224 foreskriver at etterforskning foretas når det er «rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbare forhold». Det nasjonale statsadvokatembetet har kommet til at saken henlegges med den samme begrunnelse som Oslo politidistrikt og Oslo statsadvokatembeter tidligere har kommet til; henleggelse fordi det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold. I denne vurderingen inngår flere elementer. Anklagens alvor taler isolert sett klart for at det bør åpnes etterforskning. Det nasjonale statsadvokatembetet er også av den oppfattning at norske morselskaper kan bli ansvarlig etter norsk straffelov for forhold begått av deres datterselskaper i utlandet. For å kunne rammes av den norske bestemmelsen om foretaksstraff er det imidlertid en forutsetning at det foreligger reell mulighet for instruksjoner og kontroll fra morselskapets side, og at det er gitt instruksjoner som gjør selskapet til medvirker av ulovlig frihetsberøvelser og tortur. Det er liten sannsynlighet for at disse vilkår er til stede i nærværende sak, hvilket har vært avgjørende for embetets beslutning. AK ASA står også nokså fjernt fra det aktuelle datterselskap, Kvaerner Process Services Inc. (KPSI), i selskapsstrukturen. I tillegg til dette avgjørende element taler også andre omstendigheter for at etterforskning ikke åpnes. Blant annet kan pekes på at en etterforskning vil kreve store ressurser og således nødvendigvis gå ut over etterforskningskapasiteten i andre meget alvorlige straffesaker (for eksempel saker hvor det foreligger anklager om involvering i folkemord). Saken vil nå bli sendt riksadvokaten for klagebehandling.