Brukerundersøkelse om statsadvokatenes oppgaveløsning i domstolene - sluttrapport

I Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev til riksadvokaten for 2016 punkt 4.1 vises det til regjeringens mål om å styrke kontakten mellom offentlig forvaltning og brukerne. For å realisere denne målsetningen fant riksadvokaten det hensiktsmessig å gjennomføre en brukerundersøkelse, rettet mot domstolene. Den nærmere gjennomføringen av undersøkelsen, resultatene og de tiltak den foranlediger, er beskrevet i sluttrapporten.

Riksadvokatens skriftserie 4/2017

  • Last ned dokumenter
  • Riksadvokatens skriftserie 4/2017 Brukerundersøkelse sluttrapport (904kb) Last ned