Direktiv om politiets informasjonsplikt ved avhør av barn mfl. uten vitneplikt

Riksadvokaten har i brev til politimesterne og statsadvokatene 28. desember 2016 gitt enkelte direktiver om hvordan påtalemyndigheten skal forholde seg til Høyesteretts kjennelse 19. oktober 2016. Kjennelsen omhandler informasjonsplikten når politiet skal avhøre barn over 12 år som ikke har plikt til å forklare seg, typisk fordi det er en av foreldrene som er mistenkt. Informasjonsplikten er først oppfylt dersom barnet forstår at avhøret kan bli brukt i en senere straffesak.

Barn som er vitner i straffesaker avhøres av politiet ved tilrettelagt avhør, og avhøret foretas stort sett på et av landets barnehus. Lyd- og bildeopptak av dette avhøret avspilles i retten slik at barnet normalt ikke behøver å møte her.

Riksadvokaten har i brevet også gitt pålegg om gjennomgang av saker og reparasjon av eventuelle feil i form av mangelfull informasjon til vitnet. Slik gjennomgang, og eventuell reparasjon av feil, skal prioriteres.

  • Last ned dokumenter
  • Direktiv om politiets informasjonsplikt (247kb) Last ned