Dom i Karlsvik-saken

Riksadvokaten har i dag godtatt Gulating lagmannsretts frifinnende dom av 29. feburar d.å. i sak mot Atle Torbjørn Karlsvik. Dommen er således rettskraftig. Selv om tiltalen er besluttet av Kongen i statsråd, tilligger det riksadvokatens kompetanse å ta stilling til ankespørsmålet, jfr straffeprosessloven §68.