Effektivisering av domstolsbehandlingen av større straffesaker

En arbeidsgruppe nedsatt 23. april 2018 avga 13. juli d.å. sin rapport om effektivisering av domstolsbehandlingen av større straffesaker. Arbeidsgruppens mandat var å vurdere påtaleinterne tiltak for om mulig å sikre at ingen hovedforhandlinger blir unødig langvarige. Rapporten er publisert i Riksadvokatens skriftserie nr. 1/2018.

I mandatet ble det varslet at det som et neste trinn vil bli iverksatt et arbeid med en utvidet arbeidsgruppe som også er tenkt å omfatte representanter for straffesakens øvrige aktører for å vurdere rutiner for samhandling mellom disse. Denne delen av arbeidet ligger an til å bli igangsatt og ledet av Dommerforeningen.

 

  • Last ned dokumenter
  • Riksadvokatens skriftserie 1 2018 (866kb) Last ned
  • Følgebrev (141kb) Last ned