Endrede direktiver i NAV-sakene

Setteriksadvokaten gir i brev av 30. juni d.å. føringer for oppfølging av NAV- sakene.


Høyesterett har besluttet at det skal innhentes rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen i sak om arbeidsavklaringspenger og opphold i EU/EØS-området. Det er besluttet at EFTA- domstolen skal forelegges rettstilstanden både før og etter 1. juni 2012. En rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen og avklarende avgjørelse fra Høyesterett forventes å ville foreligge  innen 9-12 måneder.

Høyesteretts beslutning tilsier at alle relevante saker må stilles i bero inntil det foreligger en avklarende avgjørelse i Høyesterett. Det gis i setteriksadvokatens brev av 30 juni 2020 nærmere føringer for den videre oppfølging av NAV sakene.

  • Last ned dokumenter
  • Brev300620 EFTA (296kb) Last ned