Endringer i statsadvokatdistrikter 1. mars 2018

Justis- og beredskapsdepartementet har etter forslag fra riksadvokaten besluttet at det nye Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter og Møre og Romsdal statsadvokatembeter skal være fullt operative fra 1. mars 2018.

Det innebærer at førstnevnte får fullt påtalemessig ansvar for straffesaker fra Vest politidistrikt og sistnevnte opprettholder tilsvarende ansvar for Møre og Romsdal politidistrikt. Inntil nevnte dato gjelder en interimsordning hvor ansvaret for saker fra tidligere Sogn og Fjordane politidistrikt påtalemessig behandles av statsadvokatene i Møre og Romsdal. Saker som er behandlet av Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter før 1. mars 2018 vil bli fulgt opp derfra.

Nyordningen innebærer ingen endringer i kontorsteder (Bergen og Molde).