Evalueringsutvalget i "Transocean-saken" er klart

Utvalget som skal gjennomgå Økokrims etterforsking og iretteføring av den såkalte «Transocean-saken» er klart. Utvalget består av en professor, en dommer, en forsker og en advokat og skal avgi sin rapport innen 28. februar 2017 til riksadvokaten.

I forbindelse med at anken i Transocean-saken ble trukket av Økokrimsjefen før den planlagte lagmannsrettsbehandlingen i januar i år, ba Økokrim om en gjennomgang av straffesaken i læringsøyemed. I lys av sakens spesielle trekk foreslo Økokrimsjefen at gjennomgangen forankres ved Riksadvokatembetet, og ikke gjennomføres som en ordinær intern evaluering i Økokrim. For at arbeidet skal kunne gjennomføres med en kritisk distanse også til Riksadvokatembetet, er det besluttet at evalueringen skal utføres av et eksternt utvalg, uten deltakere fra Den høyere påtalemyndighet.

Utvalget skal blant annet se på styring, fremdrift og den tverrfaglige tilnærmingen til straffesaken, og består av følgende personer:

  • Jon Petter Rui (leder), professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen
  • Liv Synnøve Taraldsrud, sorenskriver i Eiker, Modum og Sigdal tingrett.
  • Morten Holmboe, førsteamanuensis ved Politihøgskolen
  • Finn Eide, advokat i Deloitte Advokatfirma AS

Utvalget vil disponere en sekretær på heltid.

– Vi er meget tilfreds med at de nevnte fire har påtatt seg oppdraget. Det har vært viktig å få til en god sammensetning av utvalget slik at gjennomgangen blir grundig og uavhengig. Det har også vært reist spørsmål om Riksadvokatembetets rolle i saken, om man herfra burde ha utvist større aktivitet i løpet av saken i kraft av å være overordnet Økokrim. Etter vårt syn er det nødvendig at utvalget består av personer som ikke har noen aktuell tilknytning til Den høyere påtalemyndighet, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Utvalget skal ha tilgang til alle sakens dokumenter. Det fremgår av mandatet at evalueringen skal innrettes slik at uskyldspresumsjonen ikke krenkes. Utvalget skal derfor ikke ta stilling til om det reelt sett var grunnlag for å ta ut tiltale i saken eller å anke tingrettens frifinnelse.

Kontaktpersoner:
For Riksadvokatembetet: assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther, telefon 22 47 78 50 (fra kl 13).
For utvalget: utvalgsleder Jon Petter Rui, telefon 55 58 95 42.

  • Last ned dokumenter
  • Mandat Transocean (21kb) Last ned