Forenklede forelegg etter havne- og farvannsloven

Riksadvokaten gjør i brev av  12. juni statsadvokatene og politiet oppmerksom på endringer i  ny havne- og farvannslov, som  trådte i kraft 1. januar d.å.

Den nye loven innebærer at ulike overtredelser som etter den tidligere havne- og farvannsloven kunne føre til straff, nå bare kan medføre overtredelsesgebyr. Politiet må ta hensyn til lovendringen i sin håndheving av regelverket på sjøen. Eventuelle forelegg som er vedtatt etter at lovendringen inntrådte og som ikke oppfyller vilkårene for straffeansvar etter dagens regler, må oppheves.

 

  • Last ned dokumenter
  • Brev om havnelov120620 (22kb) Last ned