Henleggelse i Giardia-saken opprettholdt etter riksadvokatens klagebehandling

Riksadvokaten har behandlet klage fra Norges miljøvernforbund i den såkalte Giardia-saken, der spørsmålet var om Bergen kommune skulle ilegges foretaksstraff for sin rolle i forbindelse med utbruddet av Giardia-smitte høsten 2004, som følge av forurenset drikkevann i Svartediket. Klagen ble ikke tatt til følge, og saken ble henlagt under henvisning til at det ikke er tilstrekkelig grunn til å ilegge foretaksstraff.