Høring - endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005

Riksadvokaten har avgitt en høringsuttalelse der en kommenterer en rekke foreslåtte endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 (personforfølgelse, voldtekt og andre seksuelle overgrep, formidling av prostitusjon, forberedelse til tvangsekteskap, foreldelsesregler mv.)

Riksadvokaten støtter ikke forslaget om å oppstille et nytt straffalternativ i voldtektsbestemmelsen som rammer den som har seksuell omgang med noen som ikke har samtykket til det. En fraråder også en gjeninnføring av det objektive straffbarhetsvilkåret i bestemmelsen om seksuell omgang med barn under 14 år, og en omklassifikasjon av slik atferd til voldtekt. Riksadvokaten tiltrer forslaget om å unnta drap fra foreldelse, men mener det ikke er tilrådelig å gjøre et tilsvarende unntak for seksuell omgang med barn.

  • Last ned dokumenter
  • Høring endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 (personforfølgelse, voldtekt og andre seksuelle overgrep, formidling av prostitusjon mm (548kb) Last ned