Høringsuttalelse: Forslag til endringer i politiloven og ekomloven

Riksadvokaten avgav 2. februar d.å. høringsuttalelse til forslaget om ny politiloven § 7 b som åpner for at politiet i sin operative virksomhet skal kunne opprette mobilregulerte soner og foreta inngrep i frekvenser tildelt andre mv., som i dag ikke er lovregulert. I tillegg forslås endringer i ekomloven § 6-2 a om politiets varslingsplikt til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Riksadvokaten mener forslagene på tre sentrale punkter – ansvarslinjer, domstolskontroll og rammene for nødrett – bryter med den ordning og tilsvarende ansvarsforhold som i dag er etablert hvor ekstraordinære tiltak kan benyttes. I visse tilfeller bør de foreslåtte tiltak etter riksadvokatens syn kunne benyttes, men nettopp da er det viktig at forslagene forankres i dagens system.

  • Last ned dokumenter
  • Høring forslag til endringer i politiloven og ekomloven (67kb) Last ned