Høyesterett godkjenner riksadvokatens direktiv om ransaking av datamengder

Høgsterett kom ved beslutning 1. juli til at ransaking av datamateriale for å skilje ut advokatkorrespondanse kan gjerast av ein teknisk ening i politiet i høve der beslaget ikkje er gjort hos advokat, i tråd med riksadvokaten sitt direktiv 9. juni 2021.  Ordninga som direktivet har innført, blei ikkje sett som å være i strid med EMK artikkel 8.

Kjennelse avsagt 30. juni 2022 av Høyesterett