Inspeksjon av straffesaksbehandlingen i Sør-Øst politidistrikt 2017 - Telemark

Inspeksjon/tilsyn av retts- og påtaleenheten Telemark, Sør-Øst politidistrikt. Hovedformålet med inspeksjonen var å gjennomføre kontroll med den etterforsknings- og påtalemessige håndteringen av visse grupper straffesaker, se nedenfor. Videre hadde inspeksjonen som formål å kontrollere politidistriktets resultater i forhold til sentrale og lokale direktiver. Sør-Øst politidistrikt er under store endringer etter sammenslåingen av de tidligere politidistriktene Telemark, Vestfold, Søndre og Nordre Buskerud. Organiseringen har derfor ikke vært et hovedfokus ved denne inspeksjonen.