Klage i sak om legefeil – riksadvokatens avgjørelse

Riksadvokaten har avgjort klage over henleggelse av sak mot en lege som begikk feil under behandling av en kreftsyk gutt på Haukeland sykehus i august 2017. Klagen ble ikke tatt til følge.

Feilen som legen begikk førte til at gutten døde. Sykehuset ble ilagt foretaksstraff av statsadvokaten i Hordaland, som henla saken etter bevisets stilling mot legen. Foreldrene klaget sistnevnte avgjørelse inn for riksadvokaten. I motsetning til statsadvokaten i Hordaland, og Statens helsetilsyn, forelå etter riksadvokatens syn et markant avvik fra forsvarlig opptreden. Dette avviket måtte imidlertid delvis forklares med svikt på systemnivå, hvilket reduserte den bebreidelse som kunne rettes mot legen i en slik grad at uaktsomheten ikke kunne karakteriseres som grov. Riksadvokaten vurderte også det aktuelle saksforholdet opp mot straffeloven § 281 om uaktsom forvoldelse av en annens død, og uttalte at selv om skyldkravet i den bestemmelsen er simpel uaktsomhet må bestemmelsen forstås og anvendes i lys av retts- og påtalepraksis og de vurderinger lovgiver har gitt tilkjenne ved vedtakelsen av helsepersonelloven. De to straffebestemmelsene (§ 23 annet ledd og § 281) må avstemmes mot hverandre, slik at § 281 bare er aktuell ved de mest graverende forhold.

Klagen ble på denne bakgrunn ikke tatt til følge og statsadvokatens avgjørelse om å henlegge saken mot legen etter bevisets stilling ble opprettholdt.

Les klagevedtaket (i anonymisert form) her:

  • Last ned dokumenter
  • Klage over henleggelse (91kb) Last ned