Klage over avslag på innsynsbegjæring – riksadvokatens avgjørelse

Riksadvokaten har opprettholdt Økokrims avslag av Adresseavisens innsynsbegjæring i to straffesaksdokumenter i en henlagt korrupsjonssak.

Økokrim har begrunnet avslaget med at dokumentene er underlagt taushetsplikt etter politiregisterloven. Riksadvokaten gikk noe lenger enn Økokrim i å opplyse spørsmålet om de aktuelle dokumentene gjaldt «drifts og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde», jf. politiregisterloven § 23 nr. 2, men klagen ble likevel ikke tatt til følge.

Les klagevedtaket her:

  • Last ned dokumenter
  • Klage over avslag på begjæring om dokumentinnsyn (413kb) Last ned