Kollisjonen mellom KNM Helge Ingstad og Sola TS – riksadvokatens påtalevedtak

Riksadvokaten besluttet 4. januar 2019 at riksadvokaten skulle avgjøre spørsmålet om strafferettslig ansvar for handlinger eller unnlatelser i forkant av kollisjonen mellom de to fartøyene utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden natten til 8. november 2018, jf. påtaleinstruksen § 22-3 annet ledd.

Riksadvokaten har konkludert med at den dominerende årsak til sammenstøtet var uaktsom navigasjon om bord på KNM Helge Ingstad, og beordret statsadvokatembetet i Hordaland, Sogn og Fjordane om å ta ut tiltale mot fregattens ansvarshavende navigatør for uaktsom forvoldelse av sjøskade og overtredelse av militær straffelov. Riksadvokaten har videre varslet staten v/Forsvarsdepartementet om at en foreløpig mener at det er grunn for å ilegge virksomheten foretaksstraff, og gitt frist til 20. mai d.å. for å komme med merknader til varslet. For øvrige involverte enkeltpersoner og foretak som har vært gjenstand for etterforsking, herunder vaktleder på Fedje sjøtrafikksentral og kapteinen på Sola TS, har en kommet til at saken henlegges.

Henvendelser om saken kan rettes til Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter.

Les avgjørelsen her