Kvalitet i etterforsking og påtalearbeid i alvorlige voldssaker

Statsadvokatene har for andre gang undersøkt samme type saker fra hele landet for å se om kvaliteten i etterforskingen og påtalearbeidet er god nok. Denne gang er det alvorlige voldssaker som er undersøkt på en slik systematisk måte. Inntrykket av politiets arbeid med slike saker er i hovedsak positivt, men det er enkelte forbedringspunkter.

Undersøkelsen gjelder såkalte «voldssaker med frist», der nær halvparten av alle sakene ble kategorisert som utelivsvold. Undersøkelsen etterlater et positivt helhetsinntrykk av nivået på politiets etterforsking av slike saker. Den har avdekket at mye godt arbeide gjøres i sakene av politiet, og at det jobbes engasjert, godt og grundig med saksfeltet.

Kvaliteten i sikring av tekniske spor og gjennomføring av avhør er gode. Politiet opptrer profesjonelt og med trygghet i møte med sårbare personer.

Forbedringspunktene omfatter å sikre tidsnære bevis som kan utnyttes i større utstrekning enn det som blir gjort, blant annet en mer systematisk tilnærming til undersøkelse og sikring av videoovervåkning og gjennomføring av straksavhør av involverte personer. Lydopptak fra telefonsamtaler med relevante nødetater bør også innhentes i større grad. Det bør også vies oppmerksomhet mot overholdelse av rettighetene til mistenkte og siktede under 18 år og disses verger. Et annet funn er at kvaliteten i etterforskingen og påtalearbeidet i voldssakene er for ujevn, det vil si at det er for store variasjoner i oppgaveløsningen uten at dette synes å kunne være faglig begrunnet. Dette funnet underbygger etter riksadvokatens syn at det pågående etterforskingsløftet gjennomføres som planlagt.

Kvalitetsundersøkelsen er del av statsadvokatenes fagledelse av straffesaksbehandlingen i politiet. Statsadvokater fra hvert av statsadvokatembetene har gått gjennom flere hundre saker ved hjelp av en «sjekkliste» med mer enn hundre punkter. Undersøkelsen sier noe om tendenser og gir statsadvokatene og politimestrene et godt grunnlag for å utforme målrettede tiltak for å heve kvaliteten på etterforskingen og påtaleavgjørelsen i disse sakstypene. Riksadvokatembetet og de regionale statsadvokatembetene vil følge opp rapporten med å ha gjennomgang av resultatene med samtlige politidistrikt i løpet av siste halvdel av 2018 og begynnelsen av 2019.

Kontaktperson ved Riksadvokatembetet er førstestatsadvokat Katharina Rise, tlf 22 47 78 50

  • Last ned dokumenter
  • Statsadvokatenes kvalitetsundersøkelse 2018 Voldssaker med frist (3129kb) Last ned
  • Vedlegg 1 Sjekkliste - formalia ved avhør, Oslo statsadvokatembeter (221kb) Last ned
  • Vedlegg 2 Spørreskjema med veileder (715kb) Last ned
  • Vedlegg 3 Samlede resultater for hele landet (906kb) Last ned