Lov om helsepersonell - riksadvokatens direktiver

Riksadvokaten har gitt ut rundskriv 3/2017 «Lov om helsepersonell – påtalemessige direktiver.» Det oppdaterte og utvidede rundskrivet erstatter det tidligere rundskrivet om samme tema fra 2001.

Rundskrivet ajourfører og erstatter rundskriv 5/2001 og inkorporerer punkt 2.3 i riksadvokatens rundskriv 2/2011 «Etterforskingsplikt – barn og unge under 18 år» etter anbefaling fra Arianson-utvalget i NOU 2015:11.

I det ajourførte rundskrivet gis innledningsvis en kort oversikt over det relevante regelverket. Deretter behandles spørsmål om når det skal iverksettes etterforsking og gjennomføringen av denne. Henvisninger til ny straffelov mv. er innarbeidet.

Helsetilsynets rundskriv IK-2/2008 «Retningslinjer for behandling av saker etter helsepersonelloven § 67 – vurdering av spørsmål om etterforsking og påtale» er i ferd med å bli revidert av Helsetilsynet, og forventes å foreligge i løpet av 2017. Nødvendige tilpasninger i riksadvokatens ovennevnte rundskriv 3/2017 vil bli foretatt når sistnevnte revisjon er foretatt av Helsetilsynet.

  • Last ned dokumenter
  • Lov om helsepersonell påtalemessige direktiver (278kb) Last ned