Mulig feilinformasjon i teledata brukt i straffesaker

Det er i Danmark avdekket en systemfeil som gjelder bruk av teledata i straffesaker. Riksadvokaten pålegger nå norsk politi og påtalemyndighet å identifisere alle verserende norske straffesaker hvor det er innhentet slik informasjon fra Danmark. Så langt foreligger det ikke opplysninger som skulle tilsi at det kan være en tilsvarende feil ved systemene som benyttes av norsk politi.

I Danmark er det avdekket en systemfeil i det datasystem som dansk politi benytter for å konvertere rådata fra teletjenesteleverandører til opplysninger til bruk i straffesaker. På denne bakgrunn har den danske riksadvokaten besluttet midlertidig stans i bruk av trafikk- og lokasjonsdata i blant annet pågående hovedforhandlinger. Det danske Rigspolitiet skal videre gjennomgå alle straffesaker i perioden 2012 til 8. mars 2019 hvor slike opplysninger er innhentet.

Riksadvokaten har ved brev av 28. august d.å. til politidistriktene, særorganer og statsadvokatene gitt pålegg om å identifisere alle verserende norske straffesaker hvor det er innhentet slik informasjon fra Danmark. Riksadvokaten har videre anmodet Kripos om å undersøke om det kan være en tilsvarende feil ved systemene som benyttes av norsk politi, selv om det så langt ikke foreligger opplysninger som skulle tilsi at det er tilfelle.

Brevene fra riksadvokaten kan  leses her.

 

  • Last ned dokumenter
  • Brev til statsadvokatene, særorgan og pd (228kb) Last ned
  • Brev til Kripos (56kb) Last ned