Nye retningslinjer for registrering i DNA-registeret og innsamling av spor med sikte på DNA-analyse mv.

Ved lov 18. januar 2008 nr. 3 ble det vedtatt endringer i straffeprosessloven §§ 1575 og 160a og gitt en ny bestemmelse, § 158. Forarbeider er NOU 2005: 19, Ot.prp. nr. 19 (2006-2007) og Innst. O. nr. 23 (2007-2008). Lovendringen innebærer en vesentlig økt adgang til å registrere DNA-profiler til bruk under etterforsking og i strafferettspleien.

  • Last ned dokumenter
  • Nye retningslinjer for registrering i DNA registeret og innsamling av spor med sikte på DNA analyse mv (580kb) Last ned