Nytt rundskriv om infiltrasjon og provokasjon

Riksadvokaten har utarbeidd eit nytt rundskriv om infiltrasjon og provokasjon som gjeld både på og utanfor internett. Rundskrivet erstattar tidlegare rundskriv og retningslinjer.

Infiltrasjon og provokasjon som ledd i etterforsking er ikkje lovregulert, og rundskriv 2/2018 er derfor utarbeidd utifrå dei rammer og skrankar som er trukke opp blant anna i rettspraksis. Forslag om lovregulering er sett fram av Straffeprosesslovutvalet i NOU 2016:24.

Bruk av infiltrasjon og provokasjon er aktuelt i ulike typar saker av alvorleg karakter, blant anna drap og narkotikalovbrot. I dei seinare åra har desse metodane særleg vore omtalt i samband med etterforsking av seksuelle overgrep mot barn og spreiing av overgrepsmateriale, som er eit høgt prioritert område for politiet.

Rundskrivet erstattar rundskriv 2/2000.

Les det nye rundskrivet og riksadvokaten sitt brev til Justisdepartementet her:

 

  • Last ned dokumenter
  • Rundskriv 2-2018 Infiltrasjon og provokasjon (377kb) Last ned
  • Brev til Justisdepartementet (16kb) Last ned