Obiora-saken

Riksadvokaten har gitt ordre om ytterligere etterforsking av politiets handlemåte i forbindelse med pågripelsen av Obiora 7. september 2006.

Riksadvokaten har i dag gitt Sjefen for Spesialenheten for politisaker ordre om å gjennomføre ytterligere etterforsking av politiets handlemåte i forbindelse med pågripelsen av Eugene Ejike Obiora 7. september 2006. Siktemålet med den nye etterforskingen er å få ytterligere avklart enkelte forhold som kan være av betydning for vurderingen av om det ble begått noe straffbart fra politiets side i den situasjon som så tragisk endte med at Obiora avgikk ved døden. Hovedpunktene i riksadvokatens ordre er:
Det er bedt om tilleggsavhør av enkelte vitner for bl.a ytterligere avklaring om bakgrunnen for hendelsene 7. september 2006.
Det skal foretas tilleggsavhør av de tre polititjenestemennene som var i fysisk kontakt med Obiora, bl.a. for å få en nærmere avklaring av årsakene til at det oppstod en fysisk konfrontasjon mellom tjenestemennene og Obiora inne i servicekontorets lokaler, om det forelå alternativer til den fremgangsmåte politiet valgte, og om det var noe i Obioras atferd som ga politiet inntrykk av at han hadde problemer med pusten eller lignende. Det er bedt om tilleggsuttalelse fra de medisinsk sakkyndige knyttet til det halsgrep som ble tatt i servicekontorets lokaler, og den måten Obiora ble transportert på til sykehuset. Spesialenheten er bedt om å innhente opplysninger om hvilken kunnskap en hadde i Politidirektoratet om mulige farer ved bruk av mageleie under pågripelser, og om hvilke vurderinger som i tilfelle ble gjort om behovet for instrukser og retningslinjer til politiet og Politihøgskolen.

Riksadvokaten må også vurdere om det er grunnlag for foretaksstraff mot politidistriktet. Spesialenheten er derfor bedt om å innhente uttalelse fra politimesteren i Sør-Trøndelag om opplæring, retningslinjer, instruksjoner, etc. i forbindelse med vanskelige pågripelser.

Spesialenheten er også bedt om å kommentere anførslene i advokat Abid Q. Rajas støtteskriv til klagen av 7. juni 2007. Herunder er det bedt om merknader til advokatens innsigelser mot Spesialenhetens bevisvurdering.

Når de nye etterforskingsskrittene som riksadvokaten har beordret er gjennomført, vil saken bli tatt opp til endelig avgjørelse her, formentlig i løpet av september 2007.

For ordens skyld understrekes at ovennevnte ordre om ytterligere etterforsking ikke innebærer kritikk av det arbeidet som Spesialenheten så langt har utført.

Riksadvokatens påtegning i dag til Spesialenheten er et dokument i en løpende straffesak, og er ikke undergitt offentlighet. Eventuelle uttalelser herfra til media, vil bli holdt innenfor rammen av denne pressemelding. Kontaktperson er statsadvokat Johan Kr. Øydegard.