Økt bruk av omvendt voldsalarm

I nytt rundskriv om kontaktforbud med elektronisk kontroll, ofte omtalt som omvendt voldsalarm, gir riksadvokaten påtalemyndigheten pålegg om at denne reaksjonen oftere skal påstås som del av straffen. Formålet er å øke fornærmedes trygghet og trygghetsfølelse, og flytte en større del av byrden som følger av vold og krenkelser over på gjerningspersonen.

 Omvendt voldsalarm innebærer at voldsutøver forbys å oppholde seg i nærheten av fornærmedes bosted, arbeidssted og andre faste oppholdssteder. I de sakene hvor omvendt voldsalarm er iverksatt hittil, er det så langt ikke registrert trusselsituasjoner hvor domfelte bevisst har forsøkt å nærme seg fornærmede.

– Stadig bedre tekniske løsninger og de foreliggende erfaringer tilsier at arbeidet med å få idømt slik straff overfor flere personer må intensiveres betydelig, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Forbudssonen skal normalt være så vidtstrekkende at dersom domfelte trer inn i området og utløser alarmen, vil politiet normalt ha tilstrekkelig tid til å rekke frem og sikre fornærmede. Forbudet kan for eksempel gjelde hele fylker og flere tusen kvadratkilometer. Reaksjonsformen er særlig aktuell i familievoldssaker, men vil kunne brukes i alle saker hvor noen har opplevd vold, overgrep eller andre krenkelser eller hvor det er fare for slike krenkelser. Den som bryter ilagt besøksforbud må påregne at påtalemyndigheten påstår omvendt voldsalarm som straff.

  • Last ned dokumenter
  • Rundskriv 2-2019 Kontaktforbud v el kontroll (814kb) Last ned