Om Økokrimsjefens inhabilitet

Økokrimsjefen har informert riksadvokaten om at han anser seg inhabil i fire saker som er til etterforsking ved enheten. Riksadvokaten legger hans vurdering av habilitetsspørsmålet til grunn, og har besluttet at saksansvaret skal flyttes fra Økokrim til et annet regionalt statsadvokatembete med tilhørende politidistrikt.

Frem til sakene er flyttet gjennomføres foreløpig ikke videre etterforsking. Det vil relativt snarlig komme en avklaring på hvem som skal overta saksansvaret, slik at det ikke er ventet nevneverdige konsekvenser for blant annet fremdriften i etterforskingen.

De øvrige statsadvokatembetene og politidistriktene håndterer regelmessig saker om økonomisk kriminalitet, også omfattende og kompliserte forhold, og riksadvokaten har derfor tillit til at etterforskingen og påtalebehandlingen blir godt ivaretatt i de sakene som overføres. Det ligger i sakens natur at Økokrim – som et organ med særskilt ansvar for saksområdet – i enkelte tilfeller besitter en kompetanse som ikke er like lett å oppdrive andre steder. I den grad det anses nødvendig med bistand fra Økokrim for at ikke kvaliteten på etterforskingen blir skadelidende, har riksadvokaten etter straffeprosessloven § 60 anledning til å beslutte at enkelte ansatte i Økokrim kan bistå i den videre etterforskingen, under ledelse av den nye statsadvokaten. Hvorvidt dette kan bli aktuelt, vil avhenge av for eksempel hva slags straffbar handling som etterforskes, hvilke etterforskingsmetoder som er aktuelle og hvor langt etterforskingen allerede er kommet. Riksadvokaten vil komme tilbake til dette etter en nærmere vurdering i den enkelte sak.