Oppfølging av rapporten om dødsulykker i trafikken

På oppdrag fra riksadvokaten identifiserte en arbeidsgruppe i 2015 ulike feil og mangler ved politiets etterforsking av dødsulykker i trafikken. På denne bakgrunn besluttet riksadvokaten i brev av 18. januar 2016 nødvendige strakstiltak. Etter en høringsrunde kommer riksadvokaten nå med samlede tilrådinger til politi og påtalemyndighet. Disse skal bidra til en likere og bedre straffesaksbehandling i hele landet på dette viktige saksfeltet.

På oppdrag fra riksadvokaten ble det i 2015 utarbeidet en analyse av politiets straffesaksbehandling av dødsulykker i trafikken, samt trafikkulykker med betydelig personskade. Hovedfunnene var av en slik karakter at riksadvokaten i brev av 18. januar 2016 fant det påkrevet å gi enkelte foreløpige føringer og avklaringer. Rapporten har deretter vært på høring, og høringsinstansene slutter seg i det vesentlige til arbeidsgruppens situasjonsbeskrivelse. I brev av 11. august d.å., etter dialog med Politidirektoratet, peker riksadvokaten på ulike forhold som fortjener politiets og påtalemyndighetens oppmerksomhet. Dette skal lede til en straffesaksbehandling med høyere og jevnere kvalitet over hele landet.

Riksadvokaten understreker at løsningen på en rekke av de beskrevne utfordringene ligger i å utvikle det bestående, snarere enn å søke nye løsninger og konstruksjoner. Helt avgjørende er engasjement og et godt samarbeid mellom alle de profesjonelle aktørene. Gjennom sin fagledelse spiller statsadvokatene en nøkkelrolle.

Les de samlede tilrådingene her:

  • Last ned dokumenter
  • Dødsulykker i trafikken samlede tilrådinger (257kb) Last ned
  • Dødsulykker i trafikken foreløpige tilrådinger (100kb) Last ned
  • Analyse av dødsulykker og straffesaksbehandlingen i trafikksaker (3121kb) Last ned