Øvelse Trident Juncture

Øvelse Trident Juncture  reiser en rekke problemstillinger for norsk påtalemyndighet og politi. Riksadvokaten har derfor gitt enkelte pålegg og anvisninger.

Øvelse Trident Juncture 2018 innebærer at Norge kommende høst tar i mot omkring 40.000 utenlandske soldater. Det vil befinne seg utenlandske styrker i Norge fra tidlig i august og ut året.

En multinasjonal styrke i en slik størrelsesorden på norsk jord reiser en rekke problemstillinger som norsk påtalemyndighet og politi må håndtere på en hensiktsmessig måte.

Riksadvokaten fant det derfor formålstjenlig å be Generaladvokaten utarbeide et notat over sentrale, rettslige forhold ved allierte militære styrkers tilstedeværelse i Norge.

Dette notatet dannet grunnlaget for riksadvokatens pålegg og anvisninger, inntatt i brev til politiet og påtalemyndigheten 27. juni d.å.

I brevet pekes det særlig på følgende:

  • Politiets primærkompetanse forblir uendret, det vil si at utenlandsk militært personell står under norsk straffelovgivning
  • Temaene jurisdiksjon og utenlandsk militærpoliti utdypes
  • Berørte politidistrikter skal forholde seg til de regionale statsadvokatembetene, og statsadvokatenes fagledelse understrekes

Riksadvokatens føringer og pålegg ble utdypet i stormøte på Kripos 29. august d.å.

Her var alle de sentrale aktørene i påtalemyndigheten, politiet og forsvaret representert.

Kontaktperson hos riksadvokaten under øvelsen er statsadvokat Reidar Bruusgaard

 

 

 

 

 

  • Last ned dokumenter
  • Trident Juncture -brev fra riksadvokaten (469kb) Last ned