Pandemisituasjonen - midlertidige direktiver

Riksadvokaten har revidert og forlenget de midlertidige direktivene for straffesaksbehandlingen fram til 1. desember 2021.

Det nye direktivet erstatter tidligere direktiver.

Endringene fra tidligere direktiv er begrenset:

I punkt. 1 Innledning er det inntatt henvisninger til tre konvensjoner, samt pekt på at håndhevelse av de mest inngripende smitteverntiltakene kan innebære rettighetskollisjoner med hensyn til grunnleggende menneskerettigheter og at straffebestemmelsene av den grunn bør tolkes innskrenkende.

I punkt. 2.3 Forelegg er det understreket at forelegg som ikke vedtas normalt ikke bør føre til at det utferdiges en påtaleunnlatelse som trer i foreleggets sted.

I punkt. 3.5 Statens plikt til effektiv etterforsking og strafforfølging er inntatt henvisning til samme konvensjonene som i punkt. 1.

  • Last ned dokumenter
  • Midl direktiver pandemi 31052021 (317kb) Last ned