Påtalemyndighetens legalitetskontroll med tvangsmiddelbruk

På bakgrunn av den senere tids diskusjoner knyttet til regjeringens forslag til rusreform, finner riksadvokaten grunn til å understreke den rettslige skranke som ligger i at all etterforsking – også ransaking i saker om bruk av narkotika – må forfølge et relevant etterforskingsformål, målt mot hva den konkrete mistanken i saken gjelder.

Det er grunn til å presisere at verken statsadvokatens inspeksjonsrapporter eller annen tilgjengelig informasjon gir grunnlag for å trekke den slutning at det foreligger en grov systemsvikt eller utbredt feilpraktisering av reglene på dette området. Vi har videre tatt i betraktning at rusreformdebatten er en kriminalpolitisk diskusjon, der de enkelte aktører bygger på egne erfaringer og oppfatninger som kan romme nyanser som ikke kommer tydelig frem og som ikke uten videre kan tjene som en deskriptiv redegjørelse for bruk av tvangsmidler i mindre alvorlige narkotikasaker. Men selv med slike reservasjoner viser diskusjonen om rusreformen etter vårt syn at det, også innen politiet og påtalemyndigheten, kan synes å herske ulike synspunkter og en viss usikkerhet om anvendelsen av særlig ransakingsreglene i saker om bruk av narkotika.

Formålet med dette brevet er å klargjøre de rettslige utgangspunktene som skal legges til grunn ved de konkrete vurderingene som må foretas i enkeltsaker. Riksadvokaten ser også grunn til å undersøke dagens praksis på dette feltet, og ber statsadvokatene om at de gjennom sin fagledelse, særlig ved inspeksjoner og annen kontakt med politidistriktene, orienterer seg om hvordan reglene praktiseres og gir nødvendig veiledning i den utstrekning funnene tilsier dette.

  • Last ned dokumenter
  • Påtalemyndighetens legalitetskontroll med tvangsmiddelbruk (214kb) Last ned