Påtalevedtak i straffesak mot Jan Helge Andersen

Riksadvokaten har besluttet å reise tiltale mot Jan Helge Andersen for drapet på Lena Sløgedal Paulsen i Baneheia 19. mai 2000.

Gjenopptakelseskommisjonen besluttet 15. juni 2023 gjenåpning av Kristiansand byretts dom 1. juni 2001 for så vidt gjaldt frifinnelsen av Jan Helge Andersen for drap eller medvirkning til drap på Lena Sløgedal Paulsen i Baneheia 19. mai 2000. Riksadvokaten har i dag beordret tiltale mot Jan Helge Andersen for drapet. Saken er forhåndsberammet og vil bli behandlet i Sør-Rogaland tingrett fra 15. april i år.

Andersen har også vært anmeldt for grov uriktig anklage mot Viggo Kristiansen, som ved Borgarting lagmannsretts dom 15. desember 2022 ble frifunnet for de straffbare handlingene i Baneheia-saken. Riksadvokaten har kommet til at det ikke er grunnlag for tiltale mot Andersen for uriktig anklage eller forsøk på uriktig anklage, dels som følge av foreldelse og dels på grunn av manglende bevis for skyld i form av fullbyrdelsesforsett.

Henvendelser om saken kan rettes til Oslo statsadvokatembeter.

Riksadvokatens avgjørelse og statsadvokatens innstilling (begge anonymisert på grunn av navneendring) kan leses her:

  • Last ned dokumenter
  • Påtegning fra Riksadvokaten til Oslo Statsadvokatembeter - anonymisert (51kb) Last ned
  • Påtegning fra Oslo statsadvokatembeter til Riksadvokaten- anonymisert (469kb) Last ned