Politiavhør

Riksadvokatens rundskriv 2/2016.

Avhør er av sentral betydning ved all etterforsking, og riksadvokaten har ansvaret for å definere kvalitet i straffesaksbehandlingen. I rundskrivet gis det føringer for hva som kjennetegner et avhør av høy kvalitet, hvor kronologiske og mer målrettede avhørsrapporter og obligatorisk lydopptak er to viktige presiseringer til politiet. Rundskrivet må ses i sammenheng med det pågående etterforskingsløftet. Her har riksadvokaten gjentatte ganger understreket at engasjement for etterforskingsfaget hos toppledelsen i politiet, et mer forpliktende system med hensyn til kvalitet, trening og evaluering, tilstedeværende, kompetente etterforskingsledere og en aktiv fagledelse fra statsadvokatene er sentrale suksessfaktorer.

  • Last ned dokumenter
  • Rundskriv 2016 2 Politiavhør (894kb) Last ned