Politiets håndtering av den såkalte "Lommemannensaken" - gjennomgang

Det har vært reist spørsmål til riksadvokaten om den bebudede gjennomgang med utgangspunkt i den såkalte «Lommemannensaken». En gjennomgang i læringsperspektiv vil ha 3 hovedtemaer.

Følgende har vært basis for riksadvokatens uttalelser til media: Lommemannen – gjennomgang i læringsperspektiv Riksadvokaten har tidligere bebudet at politiets håndtering av den såkalte «Lommemannensaken» gir foranledning til en gjennomgang i et læringsperspektiv. Det ble samtidig klarlagt at en slik gjennomgang ikke kunne iverksettes før mistenkte var pågrepet og det vesentlige av etterforskingen gjennomført, eventuelt at saken ble avsluttet som forgjeves etterforsket. Den bebudede gjennomgang har 3 hovedtemaer:

  • Hvorledes etterforsker politidistriktene anmeldelser av den kategori det her er tale om? Spørsmål om grundighet og kvalitet i etterforskingen vil stå sentralt.
  • I hvilken grad evner politiet å utveksle relevant informasjon mellom politidistriktene slik at person(er) som begår kriminalitet over tid og i flere distrikter med tilnærmet samme modus, kan underkastes en sentralisert etterforsking basert på totaliteten av de straffbare forhold? Informasjonsutveksling, bearbeiding og analyse av informasjon står her sentralt.
  • Hvordan bør man organisere en etterforsking basert på sentralisert etterforskingsordre for at den skal bli mest mulig effektiv? Bistand fra Kripos og samvirke mellom politidistriktene vil være det sentrale her.

Nøkkelpersonell i etterforskingsgruppen ved Follo politidistrikt vil ha sentrale funksjoner i en slik gjennomgang. Den kan derfor ikke iverksettes på det nåværende tidspunkt idet arbeidet vil kunne gripe forstyrrende inn i den pågående etterforsking som nå må ha førsteprioritet. Riksadvokaten understreker at etterforskingsgruppen står foran en krevende og omfattende etterforsking, og det er ikke i dag mulig å si noe om når gjennomgang kan påbegynnes. Det nærmere opplegg, mandat, organisering og oppstart for gjennomgangen vil bli drøftet med Politidirektoratet og politimesteren i Follo. Resultatene av undersøkelsen vil bli meddelt offentligheten.