Polititjenestepersoners rapporteringsplikt og varsling

Riksadvokaten har tilskrevet Regjeringens ekspertutvalg om varsling og gjort oppmerksom på enkelte problemstillinger knyttet til forholdet mellom rapporteringsplikten og varslingsinstituttet.

Bakgrunnen er riksadvokatens vedtak 5. oktober d.å. i klagesak. Riksadvokaten avgjorde da politibetjent Robin Schaefers klage over Spesialenhetens henleggelse av sak om brudd på arbeidsmiljøloven i Hordaland politidistrikt. Klager fikk ikke medhold. Enkelte har gitt uttrykk for at denne avgjørelsen skaper usikkerhet om varslervernet og undergraver varslingsinstituttet. Denne kritikken har riksadvokaten vanskelig for å forstå.

Men vedtaket reiser utvilsomt enkelte problemstillinger som antas å være aktuelle også utover nevnte klagesak. Dette gjelder særlig forholdet mellom rapporteringsplikt og varsling. Grenseoppgangen mellom disse regelsett antas å være relevant også for andre etater enn politiet.

Riksadvokaten er – i likhet med mange andre – opptatt av et velfungerende varslingsregelverk, og håper ekspertutvalgets drøftelser og forslag vil bidra til dette.

Les riksadvokatens brev her:

  • Last ned dokumenter
  • Riksadvokatens brev til Ekspertutvalget om varsling (125kb) Last ned