Prioriterte områder for rettsavklaring

Riksadvokaten identifiserer i brev til statsadvokatene av 1. mars 2024 områder der det er behov for rettsavklaring.

Den høyere påtalemyndighet skal være en aktiv bidragsyter til rettsutviklingen, blant annet den som finner sted gjennom domstolenes behandling av enkeltsaker. I 2024 har riksadvokaten utpekt enkelte områder der det, sett fra påtalemyndighetens perspektiv, er særlig behov for nærmere avklaringer gjennom rettspraksis. Det innebærer at dersom påtalemyndigheten, innenfor rammen av eksisterende prioriteringer, finner grunn til å forfølge en sak som reiser en problemstilling som omtales i nevnte brev, skal den tilrettelegge for at rettsspørsmålet gis en så grundig behandling at domstolene kan ta stilling til det.

  • Last ned dokumenter
  • Prioriterte prejudikatsspørsmål 2024 (3503kb) Last ned