Prøving av gyldigheten av forvaltningsvedtak i straffesaker

I sak om brudd på innreiseforbud etter utlendingsloven har Høyesterett i dom av 19. desember 2019 (HR-2019-2400-A) avklart at når domstolene skal prøve gyldigheten av et forvaltningsvedtak i en straffesak, skal prøvingen skje etter de samme prinsipper som i en sivil sak.

I tilfeller der det er et straffbarhetsvilkår at det underliggende forvaltningsvedtak er gyldig, må prøvingen være like grundig som for de øvrige straffbarhetsvilkårene. Riksadvokaten har i vedlagte brev av 13. februar 2020 gitt nærmere retningslinjer for hvordan slik  prøving bør utøves i påtalemyndigheten.

  • Last ned dokumenter
  • Prøving av forvaltningsvedtak (272kb) Last ned