Rapport om saksflyt i saker om overgrep mot barn

En arbeidsgruppe opprettet av Justis- og beredskapsdepartementet og ledet av førstestatsadvokat Katharina Rise ved Riksadvokatembetet har fremmet 25 konkrete forslag til tiltak for å bedre saksflyten i politiet, påtalemyndigheten og domstolen i saker om vold og seksuelle overgrep mot barn.

Formålet med tiltakene er å effektivisere behandlingen av sakene og redusere eventuelle flaskehalser, og tiltakene skal være til barns beste. Noen av de viktigste tiltakene er:

  • Vilkårene om tilrettelagte avhør i straffeprosessloven § 239 e jf. § 239 bør endres slik at det er et større skille mellom alvorlige og mindre alvorlige saker, og det bør vurderes å fjerne kravet om at det skal gjennomføres  tilrettelagte avhør innen en uke i blant annet mindre alvorlige seksuallovbrudd-saker.
  • Det bør innføres mer fleksible saksbehandlingsfrister for tilrettelagte avhør.
  • Lønnskompensasjon og utjevning av ulikheter i lønn mellom etterforskere og operativt personell er viktig for å rekruttere og sikre stabilitet av personell med nødvendig kompetanse.
  • Økt status for påtalejuristens rolle og påtalefaget i distriktene, lønn er formentlig et tiltak for å beholde avhørsledere i distriktene.
  • Arbeidsgruppen foreslår en lovendring av hensyn til barnets beste av straffeprosessloven § 107 a annet ledd; Bistandsadvokat til å ivareta rettighetene til et barn som er avgått ved døden når eksempelvis en eller begge foreldre er siktet.

Hvem som er tiltakshaver, og de økonomiske og administrative konsekvensene av forslagene til tiltakene er også omtalt.

Kontaktperson ved Riksadvokatembetet: førstestatsadvokat Katharina Rise, tlf  47 85 99 12

  • Last ned dokumenter
  • Rapport saksflyt barneovergrepssaker (1990kb) Last ned