Rapport om straffesaksbehandlingen i 2023

Riksadvokatens og Politidirektoratets rapport om straffesaksbehandlingen 2023 viser blant annet en økt trussel knyttet til fremveksten av kriminelle nettverk og annen organisert kriminalitet.

Rapporten viser en økning i antall anmeldelser, blant annet knyttet til vinnings-, volds- og seksuallovbrudd. Det er en økt trussel knyttet til fremveksten av kriminelle nettverk og annen organisert kriminalitet, samt et økende antall unge lovbrytere. Saksbehandlingstiden har fortsatt nedgang og er nå den laveste som er registrert for den samlede saksporteføljen, samtidig registreres en nedgang i antall restanser. Oppklaringsprosenten er gått ned. En medvirkende årsak til dette er endringer i saksporteføljens sammensetning, blant annet med en større andel vinningsaker som tradisjonelt har en lav oppklaringsprosent.

Mange av de særlig prioriterte sakstypene, som drap og grov narkotikakriminalitet, har fremdeles høy oppklaring. Oppklaringsprosenten i saker med kroppsskade har gått noe ned og det registreres en fortsatt lav oppklaring i saker knyttet til mishandling i nære relasjoner. Dette er bekymringsfullt.

Om rapporten:
Rapporten «Politiets straffesaksbehandling 2023» er utarbeidet i fellesskap av Politidirektoratet og riksadvokaten på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Som utgangspunkt gir analysene i rapporten en beskrivelse av utviklingen siste fem år og er knyttet til utviklingen i landet som helhet. Statistikk og tallgrunnlaget som ligger til grunn for beskrivelser og analyser er i hovedsak hentet fra politiets straffesaksregister (Strasak). Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider de offisielle norske kriminalstatistikkene og det kan være noe forskjeller i politiets driftsstatistikk som er benyttet i denne rapporten og SSBs statistikker.

  • Last ned dokumenter
  • Politiets straffesaksbehandling 2023. (1475kb) Last ned