Regjeringen vil lovfeste påtalemyndighetens uavhengighet

Straffeprosesslovutvalget har foreslått at påtalemyndighetens uavhengighet blir nedfelt i straffeprosessloven. I statsråd i dag stilte regjeringen seg bak forslaget, og vil fremme det for Stortinget.

I dag kan Kongen i statsråd i prinsippet instruere riksadvokaten om hvordan enkelte straffesaker skal behandles. Men det er langvarig og fast praksis i Norge for at regjeringen ikke benytter denne muligheten. I et demokrati og i en rettsstat regnes det som et gode at politiske myndigheter ikke griper inn i den enkelte straffesak på politisk grunnlag.

– En så sentral rettssikkerhetsgaranti som en uavhengig påtalemyndighet bør nedfelles i loven, og ikke være prisgitt holdningen til den til enhver tid sittende regjering. På denne bakgrunn er dagens lovforslag prinsipielt meget viktig og gledelig, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch.  I min lange karriere har jeg ikke opplevd forsøk fra ulike justisministre om å påvirke påtalemyndighetens avgjørelse i enkeltsaker. Men det er like fullt viktig at loven understøtter vår langvarige praksis og tradisjon. Det er i «gode tider» man må investere i regelverksutviklingen, sier han.

Busch håper at påtalemyndighetens uavhengighet på sikt også nedfelles i Grunnloven, slik to offentlige utvalg har anbefalt i den senere tid.