Retningslinjer etter Høyesterettsdommer om rusavhengige

Riksadvokaten har gitt retningslinjer om behandlingen av saker som gjelder rusavhengiges befatning med narkotika til egen bruk.

Bakgrunnen er tre dommer avsagt av Høyesterett 8. april, der retten gjennomførte en betydelig nedjustering av strafferettslige reaksjoner i slike saker.

Dommene og riksadvokatens retningslinjer omhandler ikke straffen for oppbevaring mv. av narkotika som er ment for videresalg. Et notat som redegjør for høyesterettsdommene og bakgrunnen for retningslinjene er vedlagt riksadvokatens brev.