Retningslinjer for fjernavhøyr

Riksadvokaten har i dag sendt ut nye retningslinjer om fjernavhøyr som trer i kraft 1. desember d.å., og som erstattar riksadvokaten sitt pandemidirektiv punkt 6.

I samanfatninga heiter det:

«Hovedregelen er at politiavhør gjennomføres ved fysisk oppmøte. Fjernavhør kan, etter en konkret vurdering og etter beslutning fra påtalemyndigheten, benyttes som et alternativ til fysisk avhør. På generelt grunnlag åpnes det for å benytte fjernavhør i større utstrekning enn hva som fremgår av riksadvokatens avhørsrundskriv, men i mindre utstrekning enn hva som er angitt i pandemidirektivet.»

  • Last ned dokumenter
  • Retningslinjer om fjernavhør (286kb) Last ned